Hệ thống quản lý đào tạo THÔNG BÁO MỞ LỚP

Thông báo mở lớp

 Thông báo mở khóa học Bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính, chương trình "Bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính, Chương trình "Bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày:
 • . Kết thúc ngày:

 Thông báo mở khóa học Bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, chương trình "Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, Chương trình "Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày:
 • . Kết thúc ngày:

 Thông báo mở khóa học Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo quản lý, chương trình "Bồi dưỡng thanh tra viên"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo quản lý, Chương trình "Bồi dưỡng thanh tra viên"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày:
 • . Kết thúc ngày:

 Thông báo mở khóa học Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng kế hoạch đào tạo và kỹ năng phân tích đánh giá, chương trình "Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng kế hoạch đào tạo và kỹ năng phân tích đánh giá"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng kế hoạch đào tạo và kỹ năng phân tích đánh giá, Chương trình "Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng kế hoạch đào tạo và kỹ năng phân tích đánh giá"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày:
 • . Kết thúc ngày:

 Thông báo mở khóa học CVC K1, chương trình "Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về phát thanh, truyền thanh và nâng cao trình độ lý luận chính trị cho Trưởng hoặc phụ trách đài truyền thanh xã, phường, thị trấn"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: CVC K1, Chương trình "Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về phát thanh, truyền thanh và nâng cao trình độ lý luận chính trị cho Trưởng hoặc phụ trách đài truyền thanh xã, phường, thị trấn"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày:
 • . Kết thúc ngày:

 Thông báo mở khóa học Bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao cho BTV, PTV, chương trình "Bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao cho BTV, PTV"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao cho BTV, PTV, Chương trình "Bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao cho BTV, PTV"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày:
 • . Kết thúc ngày:

 Thông báo mở khóa học Bồi dưỡng kỹ năng quản lý hành chính, chương trình "Bồi dưỡng kỹ năng quản lý Hành Chính"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Bồi dưỡng kỹ năng quản lý hành chính, Chương trình "Bồi dưỡng kỹ năng quản lý Hành Chính"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày:
 • . Kết thúc ngày:

 Thông báo mở khóa học Bồi dưỡng nghiệp vụ cho kỹ thuật viên phát thanh, truyền thanh, chương trình "Bồi dưỡng nghiệp vụ cho kỹ thuật viên phát thanh, truyền thanh"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho kỹ thuật viên phát thanh, truyền thanh, Chương trình "Bồi dưỡng nghiệp vụ cho kỹ thuật viên phát thanh, truyền thanh"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày:
 • . Kết thúc ngày:

 Thông báo mở khóa học Khoá "Đào tạo cán bộ chủ chốt về xây dưng cơ quan điện tử, chính quyền điện tử" thành phố Hà Nội năm 2012, chương trình "Khoá "Đào tạo cán bộ chủ chốt về xây dưng cơ quan điện tử, chính quyền điện tử""

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Khoá "Đào tạo cán bộ chủ chốt về xây dưng cơ quan điện tử, chính quyền điện tử" thành phố Hà Nội năm 2012, Chương trình "Khoá "Đào tạo cán bộ chủ chốt về xây dưng cơ quan điện tử, chính quyền điện tử""
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày:
 • . Kết thúc ngày:

 Thông báo mở khóa học Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh năm 2009, chương trình "Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh năm 2009, Chương trình "Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày:
 • . Kết thúc ngày:

 Thông báo mở khóa học Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nguồn nhân lực, chương trình "Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nguồn nhân lực"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nguồn nhân lực, Chương trình "Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nguồn nhân lực"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày:
 • . Kết thúc ngày:

 Thông báo mở khóa học Khoá "Đào tạo cán bộ chủ chốt về xây dưng cơ quan điện tử, chính quyền điện tử" thành phố Hà Nội năm 2012 - TU, chương trình "Khoá "Đào tạo cán bộ chủ chốt về xây dưng cơ quan điện tử, chính quyền điện tử""

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Khoá "Đào tạo cán bộ chủ chốt về xây dưng cơ quan điện tử, chính quyền điện tử" thành phố Hà Nội năm 2012 - TU, Chương trình "Khoá "Đào tạo cán bộ chủ chốt về xây dưng cơ quan điện tử, chính quyền điện tử""
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày:
 • . Kết thúc ngày:

 Thông báo mở khóa học Bồi dưỡng kĩ năng xác định vấn đề và ra quyết định, chương trình "Bồi dưỡng kĩ năng xác định vấn đề và ra quyết định"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Bồi dưỡng kĩ năng xác định vấn đề và ra quyết định, Chương trình "Bồi dưỡng kĩ năng xác định vấn đề và ra quyết định"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày:
 • . Kết thúc ngày:

 Thông báo mở khóa học Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LQLDA đầu tư ƯDCNTT K3-QLDA05, chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Lập và quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LQLDA đầu tư ƯDCNTT K3-QLDA05, Chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Lập và quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày:
 • . Kết thúc ngày:

 Thông báo mở khóa học Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Lập và quản lý dự án, chương trình "Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Lập và quản lý dự án"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Lập và quản lý dự án, Chương trình "Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Lập và quản lý dự án"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày:
 • . Kết thúc ngày:

 Thông báo mở khóa học Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát thi công, chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát thi công"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát thi công, Chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát thi công"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày:
 • . Kết thúc ngày:

 Thông báo mở khóa học Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên, chương trình "Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên, Chương trình "Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày:
 • . Kết thúc ngày:

 Thông báo mở khóa học Đào tạo bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng, chương trình "Đào tạo bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Đào tạo bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng, Chương trình "Đào tạo bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày:
 • . Kết thúc ngày:

 Thông báo mở khóa học Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LQLDA đầu tư ƯDCNTT K3-QLDA08, chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Lập và quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LQLDA đầu tư ƯDCNTT K3-QLDA08, Chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Lập và quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày:
 • . Kết thúc ngày:

 Thông báo mở khóa học Đào tạo kiến thức sử dụng máy tính và Internet, chương trình "Đào tạo kiến thức sử dụng máy tính và Internet"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Đào tạo kiến thức sử dụng máy tính và Internet, Chương trình "Đào tạo kiến thức sử dụng máy tính và Internet"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày:
 • . Kết thúc ngày:

 Thông báo mở khóa học Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, chương trình "Đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, Chương trình "Đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày:
 • . Kết thúc ngày:

 Thông báo mở khóa học Bồi dưỡng nghiệp vụ an toàn, bảo mật thông tin cho người dùng cuối, chương trình "Bồi dưỡng nghiệp vụ an toàn, bảo mật thông tin cho người dùng cuối"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Bồi dưỡng nghiệp vụ an toàn, bảo mật thông tin cho người dùng cuối, Chương trình "Bồi dưỡng nghiệp vụ an toàn, bảo mật thông tin cho người dùng cuối"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày:
 • . Kết thúc ngày:

 Thông báo mở khóa học Tập huấn Đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung thông tin tuyên truyền của các đài truyền thanh xã, phường, thị trấn, chương trình "Tập huấn Đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung thông tin tuyên truyền của các đài truyền thanh xã, phường, thị trấn"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Tập huấn Đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung thông tin tuyên truyền của các đài truyền thanh xã, phường, thị trấn, Chương trình "Tập huấn Đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung thông tin tuyên truyền của các đài truyền thanh xã, phường, thị trấn"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày:
 • . Kết thúc ngày:

 Thông báo mở khóa học Bồi dưỡng kỹ năng làm báo hiện đại , chương trình "Bồi dưỡng kỹ năng làm báo hiện đại"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Bồi dưỡng kỹ năng làm báo hiện đại , Chương trình "Bồi dưỡng kỹ năng làm báo hiện đại"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày:
 • . Kết thúc ngày:

 Thông báo mở khóa học Đào tạo, bồi dường nghiệp vụ cơ bản về quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu trong các hệ thống thông tin, chương trình "Đào tạo, bồi dường nghiệp vụ cơ bản về quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu trong các hệ thống thông tin"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Đào tạo, bồi dường nghiệp vụ cơ bản về quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu trong các hệ thống thông tin, Chương trình "Đào tạo, bồi dường nghiệp vụ cơ bản về quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu trong các hệ thống thông tin"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày:
 • . Kết thúc ngày:

 Thông báo mở khóa học Đào tạo hỗ trợ nguồn nhân lực cho các DN nhỏ và vừa trong lĩnh vực TT&TT, chương trình "Khóa đào tạo hỗ trợ nguồn nhân lực cho các DN nhỏ và vừa trong lĩnh vực TT&TT"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Đào tạo hỗ trợ nguồn nhân lực cho các DN nhỏ và vừa trong lĩnh vực TT&TT, Chương trình "Khóa đào tạo hỗ trợ nguồn nhân lực cho các DN nhỏ và vừa trong lĩnh vực TT&TT"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày:
 • . Kết thúc ngày:

 Thông báo mở khóa học Trung cấp lý luận chính trị - hành chính 6 tháng, chương trình "Trung cấp lý luận chính trị - hành chính 6 tháng"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Trung cấp lý luận chính trị - hành chính 6 tháng, Chương trình "Trung cấp lý luận chính trị - hành chính 6 tháng"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày:
 • . Kết thúc ngày:

 Thông báo mở khóa học Bồi dưỡng cán bộ chuyên trách CNTT cho cán bộ chuyên trách CNTT, chương trình "Bồi dưỡng cán bộ chuyên trách CNTT cho cán bộ chuyên trách CNTT"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Bồi dưỡng cán bộ chuyên trách CNTT cho cán bộ chuyên trách CNTT, Chương trình "Bồi dưỡng cán bộ chuyên trách CNTT cho cán bộ chuyên trách CNTT"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày:
 • . Kết thúc ngày:

 Thông báo mở khóa học Bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao cho BTV, PTV, chương trình "Bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao cho BTV, PTV"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao cho BTV, PTV, Chương trình "Bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao cho BTV, PTV"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày:
 • . Kết thúc ngày:

 Thông báo mở khóa học Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về Tài chính - Kế toán và quản lý tài sản tại đơn vị hành chính sự nghiệp" năm 2014, chương trình "Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về Tài chính - Kế toán và quản lý tài sản tại đơn vị hành chính sự nghiệp" năm 2014"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về Tài chính - Kế toán và quản lý tài sản tại đơn vị hành chính sự nghiệp" năm 2014, Chương trình "Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về Tài chính - Kế toán và quản lý tài sản tại đơn vị hành chính sự nghiệp" năm 2014"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày:
 • . Kết thúc ngày:

 Thông báo mở khóa học Kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, chương trình "Kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, Chương trình "Kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày:
 • . Kết thúc ngày:

 Thông báo mở khóa học Bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất bản, nghiệp vụ biên tập (mới), chương trình "Bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất bản, nghiệp vụ biên tập (2015)"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất bản, nghiệp vụ biên tập (mới), Chương trình "Bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất bản, nghiệp vụ biên tập (2015)"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày:
 • . Kết thúc ngày:

 Thông báo mở khóa học Tập huấn về nội dung phòng, chống tham nhũng và hướng dẫn kê khai, minh bạch tài sản, chương trình "Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Tập huấn về nội dung phòng, chống tham nhũng và hướng dẫn kê khai, minh bạch tài sản, Chương trình "Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày:
 • . Kết thúc ngày:

 Thông báo mở khóa học Hội nhập kinh tế quốc tế: cam kết của việt Nam trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông và những hiệp định đã ký kết, chương trình "Hội nhập kinh tế quốc tế: cam kết của Việt Nam trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông và các hiệp định đã ký kết"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Hội nhập kinh tế quốc tế: cam kết của việt Nam trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông và những hiệp định đã ký kết, Chương trình "Hội nhập kinh tế quốc tế: cam kết của Việt Nam trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông và các hiệp định đã ký kết"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày:
 • . Kết thúc ngày:

 Thông báo mở khóa học Đào tạo 102, chương trình "Quản lý dự án"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Đào tạo 102, Chương trình "Quản lý dự án"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày:
 • . Kết thúc ngày:

 Thông báo mở khóa học Đào tạo An toàn an ninh mạng cho người dùng cuối, chương trình "Đào tạo An toàn an ninh mạng cho người dùng cuối "

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Đào tạo An toàn an ninh mạng cho người dùng cuối, Chương trình "Đào tạo An toàn an ninh mạng cho người dùng cuối "
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày:
 • . Kết thúc ngày:

 Thông báo mở khóa học Lập và quản lý dự án, chương trình "Lập và quản lý dự án"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Lập và quản lý dự án, Chương trình "Lập và quản lý dự án"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày:
 • . Kết thúc ngày:

 Thông báo mở khóa học Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ nhập khẩu xuất bản phẩm, chương trình "Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ nhập khẩu xuất bản phẩm"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ nhập khẩu xuất bản phẩm, Chương trình "Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ nhập khẩu xuất bản phẩm"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày:
 • . Kết thúc ngày:

 Thông báo mở khóa học Luật Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin, chương trình "Luật Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Luật Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin, Chương trình "Luật Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày: 01/11/2010
 • . Kết thúc ngày: 04/11/2010

 Thông báo mở khóa học Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LDT chi phí dự án đầu tư ƯDCNTT K4-LDT03, chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LDT chi phí đầu tư ƯDCNTT"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LDT chi phí dự án đầu tư ƯDCNTT K4-LDT03, Chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LDT chi phí đầu tư ƯDCNTT"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày: 02/10/2012
 • . Kết thúc ngày: 06/10/2012

 Thông báo mở khóa học Tập huấn kiến thức quản lý Kinh tế - Tài chính , chương trình "Tập huấn kiến thức quản lý Kinh tế - Tài chính "

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Tập huấn kiến thức quản lý Kinh tế - Tài chính , Chương trình "Tập huấn kiến thức quản lý Kinh tế - Tài chính "
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày: 02/12/2010
 • . Kết thúc ngày: 05/12/2010

 Thông báo mở khóa học Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ GSTC dự án đầu tư ƯDCNTT K3-GSTC02, chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ GSTC dự án đầu tư ƯDCNTT"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ GSTC dự án đầu tư ƯDCNTT K3-GSTC02, Chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ GSTC dự án đầu tư ƯDCNTT"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày: 03/03/2011
 • . Kết thúc ngày: 06/03/2011

 Thông báo mở khóa học Bồi dưỡng kỹ năng quản lý hành chính năm 2013, chương trình "Bồi dưỡng kỹ năng quản lý Hành Chính"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Bồi dưỡng kỹ năng quản lý hành chính năm 2013, Chương trình "Bồi dưỡng kỹ năng quản lý Hành Chính"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày: 03/06/2013
 • . Kết thúc ngày: 06/06/2013

 Thông báo mở khóa học Bồi dưỡng nâng cao năng lực xây dựng, quản lý các dự án CNTT, chương trình "Bồi dưỡng nâng cao năng lực xây dựng, quản lý các dự án CNTT"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Bồi dưỡng nâng cao năng lực xây dựng, quản lý các dự án CNTT, Chương trình "Bồi dưỡng nâng cao năng lực xây dựng, quản lý các dự án CNTT"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày: 03/10/2014
 • . Kết thúc ngày: 08/10/2014

 Thông báo mở khóa học Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ GSTC dự án đầu tư ƯDCNTT K3-GSTC05, chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ GSTC dự án đầu tư ƯDCNTT"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ GSTC dự án đầu tư ƯDCNTT K3-GSTC05, Chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ GSTC dự án đầu tư ƯDCNTT"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày: 03/11/2011
 • . Kết thúc ngày: 05/11/2011

 Thông báo mở khóa học Bồi dưỡng chức danh viên chức biên tập viên, phóng viên , chương trình "Bồi dưỡng chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Bồi dưỡng chức danh viên chức biên tập viên, phóng viên , Chương trình "Bồi dưỡng chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày: 05/09/2015
 • . Kết thúc ngày: 18/12/2015

 Thông báo mở khóa học Bồi dưỡng kiến thức quản lý Tài chính, kế toán và chính sách thuế, chương trình "Bồi dưỡng kiến thức quản lý Tài chính, kế toán và chính sách thuế"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Bồi dưỡng kiến thức quản lý Tài chính, kế toán và chính sách thuế, Chương trình "Bồi dưỡng kiến thức quản lý Tài chính, kế toán và chính sách thuế"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày: 05/12/2013
 • . Kết thúc ngày: 07/12/2013

 Thông báo mở khóa học Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LQLDA đầu tư ƯDCNTT K4-QLDA02, chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Lập và quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LQLDA đầu tư ƯDCNTT K4-QLDA02, Chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Lập và quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày: 07/05/2012
 • . Kết thúc ngày: 11/05/2012

 Thông báo mở khóa học Bồi dưỡng kiến thức kiểm toán, hạch toán kế toán và quản lý tài sản công, chương trình "Bồi dưỡng kiến thức kiểm toán, hạch toán kế toán và quản lý tài sản công"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Bồi dưỡng kiến thức kiểm toán, hạch toán kế toán và quản lý tài sản công, Chương trình "Bồi dưỡng kiến thức kiểm toán, hạch toán kế toán và quản lý tài sản công"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày: 08/07/2017
 • . Kết thúc ngày: 11/07/2017

 Thông báo mở khóa học Bồi dưỡng kiến thức chính sách về viễn thông cho các đơn vị thuộc tổng công ty viễn thông quân đội, chương trình "Bồi dưỡng kiến thức chính sách về viễn thông"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Bồi dưỡng kiến thức chính sách về viễn thông cho các đơn vị thuộc tổng công ty viễn thông quân đội, Chương trình "Bồi dưỡng kiến thức chính sách về viễn thông"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày: 08/09/2009
 • . Kết thúc ngày: 11/09/2009

 Thông báo mở khóa học Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và sử dụng các nội dung thông tin số, chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và sử dụng các nội dung thông tin số"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và sử dụng các nội dung thông tin số, Chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và sử dụng các nội dung thông tin số"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày: 08/09/2014
 • . Kết thúc ngày: 13/09/2014

 Thông báo mở khóa học Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ GSTC dự án đầu tư ƯDCNTT K4-GSTC03, chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ GSTC dự án đầu tư ƯDCNTT"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ GSTC dự án đầu tư ƯDCNTT K4-GSTC03, Chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ GSTC dự án đầu tư ƯDCNTT"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày: 08/12/2012
 • . Kết thúc ngày: 10/12/2012

 Thông báo mở khóa học Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp thuyết trình, chương trình "Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp thuyết trình"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp thuyết trình, Chương trình "Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp thuyết trình"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày: 09/11/2010
 • . Kết thúc ngày: 11/11/2010

 Thông báo mở khóa học Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ GSTC dự án đầu tư ƯDCNTT K4-GSTC01, chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ GSTC dự án đầu tư ƯDCNTT"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ GSTC dự án đầu tư ƯDCNTT K4-GSTC01, Chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ GSTC dự án đầu tư ƯDCNTT"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày: 10/05/2012
 • . Kết thúc ngày: 12/05/2012

 Thông báo mở khóa học Bồi dưỡng kỹ năng quản lý hành chính – Khoá 1, chương trình "Bồi dưỡng kỹ năng quản lý hành chính"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Bồi dưỡng kỹ năng quản lý hành chính – Khoá 1, Chương trình "Bồi dưỡng kỹ năng quản lý hành chính"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày: 10/12/2012
 • . Kết thúc ngày: 13/12/2012

 Thông báo mở khóa học Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LQLDA đầu tư ƯDCNTT K4-QLDA07, chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Lập và quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LQLDA đầu tư ƯDCNTT K4-QLDA07, Chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Lập và quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày: 12/12/2012
 • . Kết thúc ngày: 16/12/2012

 Thông báo mở khóa học Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LQLDA đầu tư ƯDCNTT K5-QLDA03, chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Lập và quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LQLDA đầu tư ƯDCNTT K5-QLDA03, Chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Lập và quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày: 13/06/2013
 • . Kết thúc ngày: 17/06/2013

 Thông báo mở khóa học Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ GSTC dự án đầu tư ƯDCNTT K3-GSTC03, chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ GSTC dự án đầu tư ƯDCNTT"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ GSTC dự án đầu tư ƯDCNTT K3-GSTC03, Chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ GSTC dự án đầu tư ƯDCNTT"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày: 14/06/2011
 • . Kết thúc ngày: 16/06/2011

 Thông báo mở khóa học Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ GSTC dự án đầu tư ƯDCNTT K4-GSTC02, chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ GSTC dự án đầu tư ƯDCNTT"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ GSTC dự án đầu tư ƯDCNTT K4-GSTC02, Chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ GSTC dự án đầu tư ƯDCNTT"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày: 14/09/2012
 • . Kết thúc ngày: 16/09/2012

 Thông báo mở khóa học Đào tạo Quản lý và sử dụng các nội dung số thường ngày cho cán bộ tỉnh Quảng Ninh 2013, chương trình "Đào tạo Quản lý và sử dụng các nội dung số thường ngày cho cán bộ tỉnh Quảng Ninh 2013"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Đào tạo Quản lý và sử dụng các nội dung số thường ngày cho cán bộ tỉnh Quảng Ninh 2013, Chương trình "Đào tạo Quản lý và sử dụng các nội dung số thường ngày cho cán bộ tỉnh Quảng Ninh 2013"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày: 14/10/2013
 • . Kết thúc ngày: 19/10/2013

 Thông báo mở khóa học Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính, chương trình "Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính, Chương trình "Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày: 15/04/2014
 • . Kết thúc ngày: 30/05/2014

 Thông báo mở khóa học Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LQLDA đầu tư ƯDCNTT K4-QLDA01, chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Lập và quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LQLDA đầu tư ƯDCNTT K4-QLDA01, Chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Lập và quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày: 15/05/2012
 • . Kết thúc ngày: 20/05/2012

 Thông báo mở khóa học Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LQLDA đầu tư ƯDCNTT K4-QLDA03, chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Lập và quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LQLDA đầu tư ƯDCNTT K4-QLDA03, Chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Lập và quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày: 15/08/2012
 • . Kết thúc ngày: 19/08/2012

 Thông báo mở khóa học Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LDT chi phí dự án đầu tư ƯDCNTT K5-LDT02, chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LDT chi phí đầu tư ƯDCNTT"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LDT chi phí dự án đầu tư ƯDCNTT K5-LDT02, Chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LDT chi phí đầu tư ƯDCNTT"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày: 15/08/2013
 • . Kết thúc ngày: 19/08/2013

 Thông báo mở khóa học Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ GSTC dự án đầu tư ƯDCNTT K6-GSTC01, chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ GSTC dự án đầu tư ƯDCNTT"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ GSTC dự án đầu tư ƯDCNTT K6-GSTC01, Chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ GSTC dự án đầu tư ƯDCNTT"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày: 17/01/2014
 • . Kết thúc ngày: 19/01/2014

 Thông báo mở khóa học Bồi dưỡng kỹ năng quản lý hành chính - Khóa 2, chương trình "Bồi dưỡng kỹ năng quản lý hành chính"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Bồi dưỡng kỹ năng quản lý hành chính - Khóa 2, Chương trình "Bồi dưỡng kỹ năng quản lý hành chính"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày: 17/12/2012
 • . Kết thúc ngày: 20/12/2012

 Thông báo mở khóa học Tư nhân hóa, thể chế và chính sách cạnh tranh 2015, chương trình "Tư nhân hóa, thể chế và chính sách cạnh tranh 2015"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Tư nhân hóa, thể chế và chính sách cạnh tranh 2015, Chương trình "Tư nhân hóa, thể chế và chính sách cạnh tranh 2015"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày: 18/11/2015
 • . Kết thúc ngày: 21/11/2015

 Thông báo mở khóa học Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng, quản lý định mức Kinh tế - Kỹ thuật và đầu tư, xây dựng trong linh vực bưu chính, viễn thông, CNTT, chương trình "Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng, quản lý định mức Kinh tế - Kỹ thuật và đầu tư, xây dựng trong linh vực bưu chính, viễn thông, CNTT"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng, quản lý định mức Kinh tế - Kỹ thuật và đầu tư, xây dựng trong linh vực bưu chính, viễn thông, CNTT, Chương trình "Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng, quản lý định mức Kinh tế - Kỹ thuật và đầu tư, xây dựng trong linh vực bưu chính, viễn thông, CNTT"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày: 19/04/2009
 • . Kết thúc ngày: 24/04/2009

 Thông báo mở khóa học Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nguồn nhân lực3, chương trình "Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nguồn nhân lực"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nguồn nhân lực3, Chương trình "Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nguồn nhân lực"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày: 19/07/2011
 • . Kết thúc ngày: 23/07/2011

 Thông báo mở khóa học Bồi dưỡng chức danh viên chức biên tập viên, phóng viên, chương trình "Bồi dưỡng chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Bồi dưỡng chức danh viên chức biên tập viên, phóng viên, Chương trình "Bồi dưỡng chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày: 19/08/2014
 • . Kết thúc ngày: 17/10/2014

 Thông báo mở khóa học Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LDT chi phí đầu tư ƯDCNTT, chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LDT chi phí đầu tư ƯDCNTT"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LDT chi phí đầu tư ƯDCNTT, Chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LDT chi phí đầu tư ƯDCNTT"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày: 19/09/2014
 • . Kết thúc ngày: 24/09/2014

 Thông báo mở khóa học Đào tạo, Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông, chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và sử dụng các nội dung thông tin số"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Đào tạo, Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông, Chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và sử dụng các nội dung thông tin số"
 • . Thời gian dự kiến: 6 ngày
 • . Bắt đầu ngày: 19/09/2014
 • . Kết thúc ngày: 24/09/2014

 Thông báo mở khóa học Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LQLDA đầu tư ƯDCNTT K5-QLDA01, chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Lập và quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LQLDA đầu tư ƯDCNTT K5-QLDA01, Chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Lập và quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày: 20/03/2013
 • . Kết thúc ngày: 24/03/2013

 Thông báo mở khóa học Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về phát thanh, truyền thanh và nâng cao trình độ lý luận chính trị cho Trưởng hoặc phụ trách đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP Hải Phòng, chương trình "Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về phát thanh, truyền thanh và nâng cao trình độ lý luận chính trị cho Trưởng hoặc phụ trách đài truyền thanh xã, phường, thị trấn"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về phát thanh, truyền thanh và nâng cao trình độ lý luận chính trị cho Trưởng hoặc phụ trách đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP Hải Phòng, Chương trình "Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về phát thanh, truyền thanh và nâng cao trình độ lý luận chính trị cho Trưởng hoặc phụ trách đài truyền thanh xã, phường, thị trấn"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày: 20/09/2012
 • . Kết thúc ngày: 26/09/2012

 Thông báo mở khóa học Kỹ năng, nghiệp vụ quản lý, biên tập và viết tin – bài trên Cổng Thông tin điện tử tại Bắc Ninh K4-BTTB02, chương trình "KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ, BIÊN TẬP VÀ VIẾT TIN – BÀI TRÊN CỔNG TTĐT "

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Kỹ năng, nghiệp vụ quản lý, biên tập và viết tin – bài trên Cổng Thông tin điện tử tại Bắc Ninh K4-BTTB02, Chương trình "KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ, BIÊN TẬP VÀ VIẾT TIN – BÀI TRÊN CỔNG TTĐT "
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày: 20/11/2012
 • . Kết thúc ngày: 22/11/2012

 Thông báo mở khóa học Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LDT dự án đầu tư ƯDCNTT K3-LDT02, chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LDT chi phí đầu tư ƯDCNTT"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LDT dự án đầu tư ƯDCNTT K3-LDT02, Chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LDT chi phí đầu tư ƯDCNTT"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày: 21/03/2011
 • . Kết thúc ngày: 26/03/2011

 Thông báo mở khóa học Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LDT chi phí đầu tư UDCNTT K3-LDT01, chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LDT chi phí đầu tư ƯDCNTT"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LDT chi phí đầu tư UDCNTT K3-LDT01, Chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LDT chi phí đầu tư ƯDCNTT"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày: 21/03/2013
 • . Kết thúc ngày: 26/03/2013

 Thông báo mở khóa học Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ Lập và Quản lý dự án CNTT K6 QLDA02, chương trình "Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Lập và quản lý dự án"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ Lập và Quản lý dự án CNTT K6 QLDA02, Chương trình "Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Lập và quản lý dự án"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày: 22/04/2014
 • . Kết thúc ngày: 26/04/2014

 Thông báo mở khóa học Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LQLDA đầu tư ƯDCNTT K4-QLDA06, chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Lập và quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LQLDA đầu tư ƯDCNTT K4-QLDA06, Chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Lập và quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày: 22/10/2012
 • . Kết thúc ngày: 27/10/2012

 Thông báo mở khóa học Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LDT chi phí dự án đầu tư ƯDCNTT K4-LDT01, chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LDT chi phí đầu tư ƯDCNTT"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LDT chi phí dự án đầu tư ƯDCNTT K4-LDT01, Chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LDT chi phí đầu tư ƯDCNTT"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày: 23/05/2012
 • . Kết thúc ngày: 27/05/2012

 Thông báo mở khóa học Bồi dưỡng kiến thức nhập ngành, chương trình "Bồi dưỡng kiến thức nhập ngành"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Bồi dưỡng kiến thức nhập ngành, Chương trình "Bồi dưỡng kiến thức nhập ngành"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày: 23/11/2011
 • . Kết thúc ngày: 25/11/2011

 Thông báo mở khóa học Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LQLDA đầu tư ƯDCNTT K4-QLDA05, chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Lập và quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LQLDA đầu tư ƯDCNTT K4-QLDA05, Chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Lập và quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày: 24/10/2012
 • . Kết thúc ngày: 28/10/2012

 Thông báo mở khóa học Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ GSTC dự án đầu tư ƯDCNTT K3-GSTC01, chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ GSTC dự án đầu tư ƯDCNTT"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ GSTC dự án đầu tư ƯDCNTT K3-GSTC01, Chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ GSTC dự án đầu tư ƯDCNTT"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày: 25/02/2011
 • . Kết thúc ngày: 27/02/2011

 Thông báo mở khóa học Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LDT chi phí dự án đầu tư ƯDCNTT K3-LDT03, chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LDT chi phí đầu tư ƯDCNTT"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LDT chi phí dự án đầu tư ƯDCNTT K3-LDT03, Chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LDT chi phí đầu tư ƯDCNTT"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày: 25/05/2011
 • . Kết thúc ngày: 30/05/2011

 Thông báo mở khóa học Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ biên tập, chương trình "Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ biên tập"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ biên tập, Chương trình "Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ biên tập"
 • . Thời gian dự kiến: tháng 8/2014
 • . Bắt đầu ngày: 25/08/2014
 • . Kết thúc ngày: 19/10/2014

 Thông báo mở khóa học Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LQLDA đầu tư ƯDCNTT K4-QLDA04, chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Lập và quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LQLDA đầu tư ƯDCNTT K4-QLDA04, Chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Lập và quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày: 25/09/2012
 • . Kết thúc ngày: 29/09/2012

 Thông báo mở khóa học Nghiệp vụ vô tuyến điện dùng trong hàng không, chương trình "Nghiệp vụ vô tuyến điện dùng trong hàng không"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Nghiệp vụ vô tuyến điện dùng trong hàng không, Chương trình "Nghiệp vụ vô tuyến điện dùng trong hàng không"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày: 26/05/2015
 • . Kết thúc ngày: 29/05/2015

 Thông báo mở khóa học Kỹ năng tổ chức và điều hành cuộc họp, chương trình "Kỹ năng tổ chức và điều hành cuộc họp"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Kỹ năng tổ chức và điều hành cuộc họp, Chương trình "Kỹ năng tổ chức và điều hành cuộc họp"
 • . Thời gian dự kiến: tháng 7/2017
 • . Bắt đầu ngày: 26/07/2017
 • . Kết thúc ngày: 29/07/2017

 Thông báo mở khóa học Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LDT chi phí dự án đầu tư ƯDCNTT K4-LDT02, chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LDT chi phí đầu tư ƯDCNTT"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LDT chi phí dự án đầu tư ƯDCNTT K4-LDT02, Chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LDT chi phí đầu tư ƯDCNTT"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày: 26/09/2012
 • . Kết thúc ngày: 30/09/2012

 Thông báo mở khóa học Phương pháp và kỹ năng giảng dậy hiện đại, chương trình "Phương pháp và kỹ năng giảng dậy hiện đại"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Phương pháp và kỹ năng giảng dậy hiện đại, Chương trình "Phương pháp và kỹ năng giảng dậy hiện đại"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày: 26/10/2016
 • . Kết thúc ngày: 28/10/2016

 Thông báo mở khóa học Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LDT chi phí đầu tư ƯDCNTT K5-LDT01, chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LDT chi phí đầu tư ƯDCNTT"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LDT chi phí đầu tư ƯDCNTT K5-LDT01, Chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LDT chi phí đầu tư ƯDCNTT"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày: 27/06/2013
 • . Kết thúc ngày: 01/07/2013

 Thông báo mở khóa học Quản lý và đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, chương trình "Quản lý và đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Quản lý và đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, Chương trình "Quản lý và đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày: 27/07/2015
 • . Kết thúc ngày: 30/07/2015

 Thông báo mở khóa học Kỹ năng hoạch định chính sách trong lĩnh vực TTTT, chương trình "Kỹ năng hoạch định chính sách trong lĩnh vực TTTT"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Kỹ năng hoạch định chính sách trong lĩnh vực TTTT, Chương trình "Kỹ năng hoạch định chính sách trong lĩnh vực TTTT"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày: 27/08/2014
 • . Kết thúc ngày: 30/08/2014

 Thông báo mở khóa học Kỹ năng, chương trình "Các khóa Kỹ Năng"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Kỹ năng, Chương trình "Các khóa Kỹ Năng"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày: 28/03/2017
 • . Kết thúc ngày: 31/03/2017

 Thông báo mở khóa học Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LQLDA dự án đầu tư ƯDCNTT K3-QLDA13, chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Lập và quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LQLDA dự án đầu tư ƯDCNTT K3-QLDA13, Chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Lập và quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày: 28/11/2011
 • . Kết thúc ngày: 05/12/2011

 Thông báo mở khóa học Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LDT chi phí dự án đầu tư ƯDCNTT K4-LDT04, chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LDT chi phí đầu tư ƯDCNTT"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LDT chi phí dự án đầu tư ƯDCNTT K4-LDT04, Chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ LDT chi phí đầu tư ƯDCNTT"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày: 29/10/2012
 • . Kết thúc ngày: 03/11/2012

 Thông báo mở khóa học Bồi dưỡng về kiến thức tài chính - kế toán cho các chủ tài khoản và kế toán trưởng, chương trình "Bồi dưỡng về kiến thức tài chính - kế toán cho các chủ tài khoản và kế toán trưởng "

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Bồi dưỡng về kiến thức tài chính - kế toán cho các chủ tài khoản và kế toán trưởng, Chương trình "Bồi dưỡng về kiến thức tài chính - kế toán cho các chủ tài khoản và kế toán trưởng "
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày: 29/10/2014
 • . Kết thúc ngày: 31/10/2014

 Thông báo mở khóa học Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Lập dự toán, chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Lập dự toán"

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo mở khóa học: Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Lập dự toán, Chương trình "Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Lập dự toán"
 • . Thời gian dự kiến:
 • . Bắt đầu ngày: 30/10/2011
 • . Kết thúc ngày: 04/11/2011